Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w procesie rekrutacyjnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dzieci i ich rodziców w procesie rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, z późn. zm. ), wszystkich rodziców i uczniów, których dane przetwarzamy w procesie rekrutacji do placówki w roku szkolnym 2019/2020,  uprzejmie informujemy, że:

1.Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjny mi im. Króla Maciusia I z siedzibą w (03-571) Warszawie, ul. Korzona 2

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: przedszkole95@gmail.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjny mi im. Króla Maciusia I z siedzibą w (03-571) Warszawie, ul. Korzona 2

2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3.Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe uczniów/dzieci w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do placówki w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa tj.:

Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)

Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900)

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dzieci, danych osobowych w innych celach i zakresie szerszym niż określony w ww. przepisach prawa wymaga Pani/Pana oddzielnie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

4.Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka pozyskane w celu rekrutacji do placówki będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, tj. dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie  uczęszczało do placówki., a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

5.Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6.Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO osobom przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z RODO nie przysługuje Pani/Panu:

  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

        7.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w zakresie danych przewidzianych w przepisach prawa wymienionych w pkt. 3 jest obowiązkiem wynikającym z tych przepisów.

8.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana i dziecka zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08


e-mail:

p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.