Procedura korzystania z systemu "iPrzedszkole"

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr  27/2017

Dyrektora Przedszkola nr 95

                                                                           z dnia 29 wrzesnia 2017 r.

 

 

 

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

w Przedszkolu nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I

w Warszawie

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Statutu Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I  w Warszawie

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1.      System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2.      System nie nalicza opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

3.      System nalicza opłaty za wyżywienie dziecka za miesiąc z góry z odliczeniem nieobecności w poprzednim miesiącu.

4.      Koszt pierwszej karty zbliżeniowej pokrywa przedszkole. Karta kupowana jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.

5.      Koszty kolejnych kart zbliżeniowych pokrywają rodzice/opiekunowie prawni.

6.      Zakup kart jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.

7.      Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

8.      Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

 

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierują się do szatni.

2.      Po przebraniu dziecka rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające  dziecko  niezwłocznie po odbiciu karty zbliżeniowej oddają dziecko pod opiekę nauczyciela w sali.

§ 3
Odbieranie dziecka z przedszkola

1.      Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, które będzie wywołane z sali przez domofon bądź szatniarkę lub odbierają je osobiście z ogrodu.

2.      Przed wyjściem z przedszkola rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez  rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.

3.      Kartę należy również przyłożyć przy odbiorze dziecka z ogrodu do czytnika znajdującego się w budynku.

4.      W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz kierownikowi gospodarczemu w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

§ 4
Moduł on-line dla rodziców

1.      Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie:

iprzedszkole.progman.pl

2.      Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez   rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

3.      Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.

4.      Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

ü  bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za  żywienie;

ü  wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu;

ü  dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole;

ü  zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 9:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

§ 5
Postanowienia końcowe

1.      Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 2 października 2017 r. do odwołania.

2.      Niniejsza procedura jest dostępna w sekretariacie przedszkola i u kierownika gospodarczego.

3.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4.      Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma Wolters Kluwer S.A.

5.      Informacji związanych z naliczaniem opłat za żywienie dziecka, udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy.

6.      Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie.

7.      Przestaje obowiązywać Procedura z dnia 17 września 2012 r.

 

 

                                                                                             

                                                                                             

 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08

e-mail:
p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.